Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer du med i omsorgstandpleje-ordningenOmsorgstandpleje er et tilbud til beboere på plejehjem og personer, der bor i et hjem eller ældrebolig med så mange hjælpeforanstaltninger, at de reelt kan sammenlignes med plejehjemsbeboere. Tilbuddet er for personer med varigt funktionstab.

Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Visitation af kommunens visitatorer sker efter en konkret, individuel og begrundet helbredsvurdering. Hvis du bliver visiteret til omsorgstandpleje, og der sker ændringer i din situation, kan visitator udvisitere dig af omsorgstandplejen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse: med hensyn til om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje; -med hensyn til egenbetalingen; -med hensyn til omfanget af omsorgstandpleje. Læs mere her

Du kan hente ansøgningskemaet til omsorgstandpleje her Klik her for at hente ansøgningsskemaet til omsorgstandpleje

Det udfyldte ansøgningsskema til omsorgstandpleje sendes til:

Guldborgsund Kommune
Myndighedsenheden, Ældreområdet
Parkvej 37
4800 Nykøbing Falster

Plejepersonalet kan hjælpe med at udfylde ansøgningsblanketter og formidle kontakten til visitationen.

Personer, der ikke ønsker at modtage kommunens tilbud om omsorgstandpleje, bevarer retten til tilskud til tandpleje efter Sundhedslovens §65 (‘Sygesikringsordningen’).